Seminář Internet věcí Technologického centra AV ČR – šance i výzva pro inovační firmy

0

Technologické centrum AV ČR uspořádalo, v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network v ČR a ve spolupráci s Inženýrskou akademií ČR, dne
24. 11. 2016 celodenní seminář věnovaný novým perspektivním technologickýmaplikacím tzv. internetu věcí (Internet of Things, IoT) a souvisejícím aspektům bezpečnosti a ochrany dat v tomto prostředí.

Účastníky semináře přivítal Ing. Petr Hladík, národní koordinátor Enterprise Europe Network, který stručně přiblížil hlavní její aktivity podporující inovace a mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu a vývoji v České republice.

V následujícím příspěvku referoval Pavel Sodomka (SimpleCell Networks) o technických principech a vlastnostech specializované IoT sítě Sigfox, jež v současné době pokrývá většinu území západní Evropy a buduje se rovněž i na našem území. Tato síť, která umožňuje bezpečný, vůči rušení odolný přenos velmi malých zpráv s minimálními energetickými nároky, nachází uplatnění zejména v aplikacích typu SmartCity, E-Health a Průmysl 4.0.


Ing. Tomáš Půža (Inteliments) navázal příspěvkem přibližujícím architekturu a vlastnosti IoT platformy InteliGlue, jež umožňuje získávání, zpracování, analýzu a vyhodnocení velkého množství dat z různých senzorů a zařízení.

Druhá část dopoledního bloku programu byla věnována otázkám datové bezpečnosti a ochrany duševního vlastnictví v IoT prostředí. JUDr. Jan Bárta ve svém referátu upozornil zejména na skutečnost, že IoT aplikace umožňují permanentní sběr dat a tvorbu na nich založených komplexních datových struktur (tzv. big data), z nichž některé mohou spadat pod kategorii obchodního tajemství nebo chráněných osobních údajů.

Hlavní problém IoT aplikací přitom spočívá v tom, že poškozený subjekt o zpracování těchto dat často ani nemusí vědět. Tématu IoT datové bezpečnosti se věnoval v obecnější rovině také závěrečný referát Dr. Jorge Carrilla (Agile Compliance for InfoTech), který zajímavým způsobem rozvinul zdánlivě triviální otázku, komu a jaká data lze v IoT oblasti vlastně zasílat a za jakých podmínek. Poukázal také na poněkud přehlíženou roli rozdílných národních kulturních a jiných zvyklostí při hodnocení toho, co je vlastně v IoT prostředí přijatelné či únosné.

V odpoledním bloku programu semináře měli potom vybraní účastníci možnost prakticky si vyzkoušet, pod vedením profesionálních francouzských školitelů, vlastnosti sítě Sigfox v podmínkách blízkých skutečnému prostředí internetu věcí.

Seminář, který byl účastníky velmi kladně hodnocen, navštívilo celkem 44 účastníků, převážně z IT firem a specializovaných IT akademických pracovišť.

Zdroj: Enterprise Europe Network

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ